Eurovia

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky slúžia k tomu, aby mal obchodný styk pre našu spoločnosť ako predávajúceho, ako aj pre našich obchodných partnerov jasnú a záväznú bázu pri vybavovaní obchodných záležitostí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa opierajú o slovenský právny poriadok.